SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Statut

S T A T U T

Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§  1

 1. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa – zwane dalej SITO – jest dobrowolnym, samorządnym, społeczno-naukowym zrzeszeniem inżynierów i techników ogrodnictwa, studentów i uczniów ogrodnictwa, działającym na rzecz swoich członków oraz dla dobra polskiego ogrodnictwa.
 2. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa jest zrzeszone w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT – NOT).
 3. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych SITO działają w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, niniejszy statut i regulaminy uchwalane przez te władze.

§  2

 1. Terenem działania SITO jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą władz SITO jest miasto Skierniewice.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§  3

 1. SITO jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, działającym na podstawie statutu, oraz ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Nazwa i znak Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
 4. SITO, ma prawo tworzenia oddziałów terenowych i innych struktur organizacyjnych.
 5. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§  4

SITO używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:

„Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa”, z napisem pośrodku: „Zarząd Główny w Skierniewicach” lub „Zarząd Oddziału w …………………..”.

§  5

SITO posiada logo, sztandar, odznakę organizacyjną oraz odznakę honorową ustaloną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§  6

 1. SITO opiera swą działalność na społecznej pracy członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw może organizować biura i zatrudniać pracowników, w tym własnych członków.

§  7

SITO może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych o podobnym profilu działania, oraz może zawierać z nimi porozumienia o współpracy, zachowując swoją podmiotowość i niezależność.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§  8

             Celem działania SITO jest:

 1. integrowanie środowiska naukowo-technicznego inżynierów i techników profesjonalnie (zawodowo) zajmujących się ogrodnictwem, florystyką, kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego,
 2. ochrona zawodu i interesów swoich członków,
 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, osób zawodowo zajmujących się problematyką ogrodnictwa, architektury krajobrazu, florystyki i ochroną środowiska przyrodniczego, oraz zainteresowanych zmianą kwalifikacji zawodowych.
 4. kształtowanie etyki zawodowej  członków,
 5. współudział w rozwoju i tworzeniu myśli technicznej i ekonomicznej, ustalaniu norm i standardów w ogrodnictwie, florystyce, w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego,
 6. działanie na rzecz podnoszenia prestiżu oraz statusu inżynierów i techników, a także ochrona ich pozycji zawodowej.

§  8a

SITO realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. popularyzacja wiedzy branżowej i pokrewnej,
 2. reprezentowanie interesów członków wobec władz państwowych, samorządowych oraz instytucji krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką ogrodnictwa, florystyki, architektury krajobrazu i ochrony środowiska przyrodniczego,
 3. propagowanie szeroko rozumianej ochrony środowiska przyrodniczego, w tym ochronę terenów zieleni, a także występowanie przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami w sprawach dotyczących tej ochrony,
 4. współpraca z instytutami naukowymi, szkolnictwem na wszystkich poziomach kształcenia i ośrodkami edukacji pozaszkolnej w opracowywaniu programów, metod nauczania oraz innych działań w zakresie kształcenia i dokształcania zawodowego,
 5. prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa na rzecz przedsiębiorstw, instytucji i innych podmiotów oraz osób fizycznych,
 6. inicjowanie i popieranie prac naukowych poświęconych zagadnieniom wchodzącym w skład zainteresowania SITO,
 7. nadawanie stopni specjalizacji zawodowych i uprawnień rzeczoznawcy SITO w różnych specjalnościach dotyczących ogrodnictwa, florystyki, kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska przyrodniczego,
 8. opiniowanie wniosków członków ubiegających o tytuł Inżyniera Europejskiego,
 9. organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego wśród członków i sympatyków stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§  9

 1. Członkami SITO mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§  10

Członkowie SITO dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających
 3. honorowych, w tym prezesów honorowych.

§  11

 1. Członkiem zwyczajnym SITO może być obywatel polski lub cudzoziemiec, spełniający jeden z warunków:
  1. inżynier i technik, który posiada dyplom wyższej lub średniej szkoły ogrodniczej,   architektury krajobrazu lub ochrony środowiska przyrodniczego,
  2. osoba posiadająca dyplom mistrza w specjalności ogrodniczej, florystycznej lub w   ochronie kształtowaniu środowiska przyrodniczego,
  3. osoba posiadająca wyższe, średnie lub zawodowe wykształcenie z zakresu nauk związanych z ogrodnictwem lub osoba pracująca zawodowo w dziedzinie ogrodnictwa i dzięki wynikom swej pracy oraz zdobytemu doświadczeniu zasługuje na przynależność do SITO,
  4. student szkoły wyższej lub pełnoletni uczeń szkoły średniej kształcącej w zawodach: ogrodnika, architekta krajobrazu oraz ochrony środowiska przyrodniczego.
 2.  Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału SITO zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego, zaopiniowanej przez jednego członka wprowadzającego, o co najmniej rocznym stażu przynależności do oddziału lub prezesa zarządu oddziału.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SITO,
  2. legitymowania się przynależnością do SITO oraz do noszenia odznaki SITO,
  3. działania w komisjach, sekcjach i innych zespołach powołanych przez władze SITO
  4. ubiegania się o stopnie specjalizacji zawodowych, w tym tytuł rzeczoznawcy SITO,
  5. korzystania z dorobku, bibliotek i archiwów SITO,
  6. korzystania z wszelkich form samopomocy koleżeńskiej organizowanych przez SITO,
  7. korzystania z wszelkich form życia kulturalnego i towarzyskiego organizowanych przez SITO.

§  12

 1. Godność Członka Honorowego może otrzymać członek lub osoba szczególnie zasłużona dla: rozwoju ogrodnictwa, ochrony środowiska, rozwoju wiedzy technicznej związanej z tymi  zagadnieniami oraz rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Godność Prezesa Honorowego może otrzymać Prezes Zarządu Głównego lub Prezes Zarządu Oddziału, który w szczególny sposób przyczynił się do rozwoju SITO i funkcję prezesa sprawował przez co najmniej dwie kadencje.
 3. Godność Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów SITO na wniosek Zarządu Głównego.
 4.  Prezes honorowy i członek honorowy będący członkiem SITO posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku płacenia składek członkowskich.

§  13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SITO, która zadeklarowała wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału po uzgodnieniu  z Zarządem Głównym na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Zarząd Oddziału nie posiadającego osobowości prawnej przyjmuje członka wspierającego po uzgodnieniu z Zarządem Głównym.
 4. Osoby fizyczne lub osoby prawne będące członkami wspierającymi mogą wspomagać działania SITO osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela z głosem doradczym bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§  14

Członkowie SITO są obowiązani:

 1. Realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SITO.
 3. Brać czynny udział w działalności i dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie z wyłączeniem członków wspierających i osób powyżej 75-tego roku życia.

§  15

 1. Członkostwo wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału,
  2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku,
  3. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu koleżeńskiego lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  4. śmierci członka.
 2. Tytułu prezesa honorowego i godności członka honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 3. Członek skreślony na podstawie uchwały Zarządu Oddziału ma prawo odwołać się w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia go o skreśleniu do Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego o skreśleniu go jest ostateczna.
 4. Członek wykluczony na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo odwołać się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia. Orzeczenie Głównego sądu Koleżeńskiego jest ostateczne.
 5. Zarząd oddziału ma prawo w uzasadnionych przypadkach ponownie przyjąć skreślonego członka po ustaniu przeszkód.

Rozdział IV

Władze SITO

§  16

 1. Władzami SITO są:
  1. Walny Zjazd Delegatów,
  2. Zarząd Główny
  3. Główna Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Członkowie ustępujących władz mogą być ponownie wybierani po uzyskaniu absolutorium.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Za pracę na rzecz Stowarzyszenia członkowie władz mogą być wynagradzani.
 5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 6. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Walny Zjazd Delegatów

§  17

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą SITO.
 2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata.
 4. Mandat delegata zachowuje ważność przez okres trwania kadencji.
 5. O terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad oraz regulaminie Walnego Zjazdu Delegatów zawiadamia Zarząd Główny pisemnie listem poleconym lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 30 dni przed terminem zjazdu.
 6. Walny Zjazd Delegatów jest upoważniony do podejmowania uchwał i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia:
 7. w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania;
 8. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 9.  Obradami Walnego Zjazdu Delegatów kieruje przewodniczący Zjazdu wybrany spośród delegatów na Zjazd.
 10.  W razie równości głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego Zjazdu.
 11.  Wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów SITO dokonują Walne Zebrania Członków Oddziałów w głosowaniu jawnym lub tajnym zapewniając prawidłową reprezentację środowisk.
 12.  Liczbę delegatów z oddziałów ustala Zarząd Główny proporcjonalnie do liczby członków.
 13. Każdy wybrany delegat zobowiązany jest do uczestniczenia w Walnym Zjeździe Delegatów tylko osobiście, z prawem do jednego głosu.
 14.  Członkowie władz, którzy nie zostali wybrani delegatami, członkowie honorowi i wspierający, prezesi honorowi, oraz zaproszeni goście mogą brać udział w Walnym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym.

§  18

Do wyłącznego zakresu Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Uchwalanie programu działalności SITO
 2. Uchwalanie regulaminów dotyczących spraw organizacyjnych i porządkowych Walnego Zjazdu Delegatów
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór:
  1. Prezesa Zarządu Głównego,
  2. Członków Zarządu w liczbie 4 do 6 osób,
  3. Członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 do 5 osób,
  4. Członków Sądu Koleżeńskiego w liczbie 3 do 5 osób.
 6. Nadawanie członkostwa honorowego i tytułu prezesa honorowego na wniosek Zarządu Głównego.
 7. Pozbawianie członkostwa honorowego i tytułu prezesa honorowego na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
 9. Podejmowanie uchwał o rozwiązanie się SITO.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd Główny lub delegatów.

§  19

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/3 ogólnej liczby oddziałów.
 2. Wniosek w sprawie zwołania nadzwyczajnego zjazdu delegatów winien określać sprawy, które ma rozpatrywać ten zjazd.
 3. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci z mandatem trwającej kadencji.
 4. Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów niezwłocznie od daty podjęcia decyzji o zwołaniu, na co najmniej 30 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów rozpatruje sprawy, dla których został zwołany.

Zarząd Główny

§  20

 1. Zarząd Główny jest organem stanowiąco- wykonawczym kierującym działalnością Stowarzyszenia.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
  1. Prezes Zarządu Głównego wybrany przez Walny Zjazd Delegatów
  2. członkowie wybrani przez Walny Zjazd Delegatów w liczbie 4 do 6 osób,
  3. prezes lub członek Zarządu każdego Oddziału delegowany przez Zarząd Oddziału.
 3. Członkowie Zarządu wybrani przez Walny Zjazd Delegatów wybierają spośród siebie jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
 4. Zarząd Główny działa na podstawie niniejszego statutu i przyjętego regulaminu.
 5. Za swoją działalność Zarząd Główny odpowiada przed Walnym Zjazdem Delegatów.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie SITO na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Kierowanie działalnością SITO i podejmowanie inicjatyw rozwijających działalność stowarzyszeniową i FSNT NOT zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz SITO,
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów
 4. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach finansowych i majątkowych.
 6. Składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej SITO,
 7. Zgłaszanie wniosków dotyczących dalszej działalności SITO,
 8. Zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów,
 9. Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,
 10. Powoływanie sekcji specjalistycznych i komisji problemowych stałych i okresowych, działających na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd Główny,
 11. Uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów niezgodnych z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego lub przepisami prawa,
 12. Występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie członkostwa honorowego i tytułu prezesa honorowego,
 13. Występowanie o nagrody i odznaczenia państwowe, resortowe lub inne odznaczenia honorowe,
 14. Powoływanie i nadzorowanie jednostek organizacyjnych SITO prowadzących działalność gospodarczą w sytuacji, gdy zaistnieją ku temu okoliczności,
 15. Ustalanie wysokości składek członkowskich, ich podziału pomiędzy oddział i Zarząd Główny oraz zasad stosowania ulg,
 16. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu SITO do krajowych lub międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania oraz wybór do nich delegatów.
 17. Zarządzanie majątkiem, dysponowanie funduszami SITO oraz zaciąganie w jego imieniu zobowiązań.
 18. Opiniowanie wniosków i nadawanie uprawnień rzeczoznawców SITO.
 19. Organizowanie konferencji, seminariów, wystaw i zjazdów naukowo – technicznych, krajowych i zagranicznych.
 20. Uchylanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziałów niezgodnych z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów lub przepisami prawa.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w razie konieczności i nie rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane przez prezesa, jego zastępcę lub sekretarza generalnego.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się również z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.
 3. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący komisji i sekcji powołanych przez Zarząd Główny.
 4. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli działalności finansowej i merytorycznej SITO.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zjeździe Delegatów, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 3. Główna Komisja Rewizyjna za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Walnym Zjazdem Delegatów.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SITO.
 5. Przewodniczący lub upoważniony członek Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu Głównego oraz innych jednostek organizacyjnych SITO.
 6. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 24

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej SITO pod względem celowości, zgodności z prawem, statutem i uchwałami Zarządu Głównego.
 2. Zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Składanie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań z działalności oraz oceny działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej Zarządu Głównego oraz SITO, jako całości wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 4. Składanie wniosku do Zarządu Głównego SITO z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów

Główny Sąd Koleżeński

§ 25

 1. Główny Sąd Koleżeński jest niezależną władzą Stowarzyszenia, składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji we władzach SITO.
 3. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy zaistniałe na tle naruszenia przez członków SITO:
  1. postanowień statutu Stowarzyszenia,
  2. uchwał władz Stowarzyszenia
  3. norm współżycia społecznego,
  4. zasad etyki zawodowej,
  5. skazania członka SITO prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
 4. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje wnioski Zarządu Głównego dotyczące niezgodności działań struktur organizacyjnych SITO.
 5. Główny Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja rozpatruje wnioski dotyczące władz SITO.
 6. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów.
 7. Główny Sąd Koleżeński jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń Oddziałowych Sądów Koleżeńskich. Jego orzeczenia są ostateczne.
 8. Główny Sąd Koleżeński ma prawo wnioskowania do Walnego Zjazdu Delegatów o pozbawienie członka godności członka honorowego i prezesa honorowego.
 9. Orzeczenia i uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
 10. Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swej działalność przed Walnym Zjazdem Delegatów raz na 4 lata.

Rozdział V

Oddziały SITO

§ 26

 1. Oddziały SITO są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, które mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2. Oddziały SITO powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego, która określa ich siedzibę. Do powołania Oddziału potrzeba co najmniej 7 członków SITO.
 3. Oddziałom podlegają koła SITO utworzone na terenie ich działania.

§ 27

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału.
  2. Zarząd Oddziału.
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. W razie, gdy skład władz Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji     uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 28

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata.
 4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi, w tym prezesi honorowi, z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału zawiadamia Zarząd Oddziału listem poleconym lub elektronicznie za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 6. Obradami Walnego Zebrania Członków Oddziału kieruje Przewodniczący Zebrania.
 7. Walne Zebranie Członków Oddziału jest upoważnione do podejmowania uchwał:
  1. w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
  2. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym
 9. W razie równości głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 10. Wybory władz oddziału przeprowadza się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 11. W obradach Walnego Zebrania Członków Oddziału uczestniczy delegat Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 29

Do zakresu Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej
  i finansowej Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
 3. Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 4. dokonywanie wyboru:
  1. Prezesa Zarządu Oddziału.
  2. Członków Zarządu Oddziału w liczbie 3 do 6 osób,
  3. Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału w liczbie 3 osób,
  4. Członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału w liczbie 3 osób,
  5. Delegatów Oddziału na Walny Zjazd Delegatów SITO zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego.
  6. Delegata Oddziału do składu Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
 5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze oddziału, koła terenowe, komisje problemowe, sekcje merytoryczne oraz członków oddziału,
 6. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o rozwiązaniu oddziału.

§ 30

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwoływane:
  1. z inicjatywy Zarządu Głównego,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału
  3. na wniosek co najmniej 1/3 członków oddziału
 2. Zarząd Oddziału odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału i Zarządem Głównym.
 3. Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału winien określać sprawy, które ma rozpatrywać to Zebranie.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w porozumieniu z Zarządem Głównym w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. W obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału może uczestniczyć delegat Zarządu Głównego z głosem doradczym

Zarząd Oddziału

§ 31

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą:
  1. prezes zarządu oddziału – wybrany przez Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. członkowie zarządu oddziału wybrani przez Walne Zebranie Członków Oddziału w liczbie 3 do 6 osób, którzy z pośród siebie wybierają jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oddziału,
 2. Zarząd Oddziału odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału i Zarządem Głównym.
 3. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu Oddziału. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 32

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. Kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami władz SITO i uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 2. Reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami oddziału, zaciąganie zobowiązań finansowych podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn, o nabywaniu, zbywaniu czy obciążaniu majątku nieruchomego oddziału – dotyczy to oddziałów mających osobowość prawną.
 4. Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz wybór przedstawicieli do ich władz.
 5. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
 6. Rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej i podejmowanie środków mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.
 7. Podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków zwyczajnych, oraz wnioskowanie do Zarządu Głównego w sprawie nadania godności członka honorowego i prezesa honorowego.
 8. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyjęcie lub skreślenie członka wspierającego.
 9. Opiniowanie do Zarządu Głównego wniosków członków oddziału o wpisanie na listę specjalistów, ekspertów zawodowych i rzeczoznawców.
 10. Uchwalanie planów działania Oddziału SITO.
 11. Składanie Walnemu Zebraniu Członków, sprawozdań z działalności finansowej i merytorycznej oddziału.
 12. Powoływanie jednostek organizacyjnych oddziału SITO w zakresie działalności merytorycznej, organizacyjnej i gospodarczej i uchwalanie ich regulaminów.
 13. Kierowanie do Sądu Koleżeńskiego wniosków o rozpatrzenie sprawy dotyczącej członka SITO działającego na szkodę Stowarzyszenia.
 14. Przyznawanie nagród rzeczowych i dyplomów oraz występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego SITO o odznaki honorowe i nagrody państwowe.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kolegialnym i składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Oddziału i nie mogą być jego etatowymi pracownikami.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału za swoją działalność odpowiedzialna jest przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału.
 5. Komisja Rewizyjna Oddziału sprawuje kontrolę nad merytoryczną i finansową działalnością Zarządu Oddziału.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 34

 1. Sąd Koleżeński Oddziału jest niezależnym organem stowarzyszenia wybranym przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków.
 3. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 4. Członkami Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie mogą być osoby pełniące inne funkcje we władzach oddziału, nie mogą być też jego etatowymi pracownikami.
 5. Sąd Koleżeński Oddziału ze swojej działalności składa sprawozdanie przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału.
 6. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje sprawy zaistniałe na tle naruszenia przez członków SITO:
  1. postanowień statutu Stowarzyszenia,
  2. uchwał władz Stowarzyszenia
  3. norm współżycia społecznego,
  4. zasad etyki zawodowej,
  5. skazania członka SITO prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
 7. Orzeczenia i uchwały Sądu Koleżeńskiego Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania się do Głównego Sądu Koleżeńskiego SITO w terminie 60 dni.

Rozdział VI

Koło SITO

§ 35

 1. Zarząd Oddziału może powołać na swoim terenie Koła SITO.
 2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 3 członków SITO w kole
 3. Koła mogą być terenowe, zakładowe lub międzyzakładowe i działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
 4. Do zadań Koła należy realizowanie statutowych celów SITO, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr technicznych, podnoszenia etyki zawodowej, propagowanie racjonalizatorstwa i wynalazczości, popularyzowanie działalności SITO.

§ 36

 1. Władzami Koła są:
  1. Zebranie Członków Koła
  2. Zarząd Koła
 2. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.
 3. W przypadku gdy skład Zarządu Koła ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu tego organu.

§ 37

 1. Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
 2. Do kompetencji Zebrania Członków Koła należy:
  1. uchwalanie kierunków działania, zgodnie ze statutem i uchwałami władz SITO,
  2. wybór przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Koła,
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek przewodniczącego Zebrania Członków Koła,
 3. Zebranie Członków Koła zwołuje zarząd koła, zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Uchwały Zebrania Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła.

§ 38

 1. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego wybranego przez Zebranie Członków Koła oraz sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd Koła zgłasza wnioski do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału w sprawach przyjmowania i skreślania członków, zbiera składki członkowskie, inicjuje formy pomocy dla swoich członków, składa sprawozdania ze swej działalności na Zebraniach Członków Koła i Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału.
 3. Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Koła.

Rozdział VII

Fundusze i majątek SITO

§ 39

Na majątek i fundusz SITO składają się:

 1. Środki finansowe i rzeczowe pochodzące ze składek członków, dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji spółdzielczych, zawodowych, samorządowych, przedsiębiorstw, ofiarodawców zagranicznych, z imprez publicznych, oraz funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań podejmowanych przez SITO.
 2. dywidendy z udziałów i akcji oraz odsetki od depozytów i lokat gromadzonych na rachunkach bankowych;
 3. dotacje, granty, subwencje, spadki i zapisy;
 4. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 40

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłączne na realizację celów statutowych.

§ 41

 1. Funduszami i majątkiem SITO dysponuje Zarząd Główny, a w oddziałach posiadających osobowość prawną – Zarząd Oddziału.
 2. W zakresie dysponowania funduszami i majątkiem SITO upoważniony jest Prezes Zarządu Głównego lub dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie. W oddziałach z osobowością prawną prezes Oddziału lub dwóch członków zarządu Oddziału działających łącznie, a w oddziałach nieposiadających osobowości prawnej dwóch spośród trzech upoważnionych przez Zarząd Główny.

§ 42

 1. Do reprezentowania SITO na zewnątrz i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu Głównego lub dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie. Do reprezentowania oddziału mającego osobowość prawną i zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu Oddziału lub dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.
 2. Zarząd Główny w drodze uchwały udziela pełnomocnictwa członkom zarządów oddziałów nie mających osobowości prawnej do reprezentowania SITO w sprawach majątkowych związanych z działalnością danego oddziału, a także może udzielić w tym trybie pełnomocnictwa innym osobom w określonym zakresie.
 3. Zarząd Oddziału mającego osobowość prawną może w drodze uchwały udzielić poszczególnym osobom pełnomocnictwa do działania w imieniu oddziału w określonym zakresie.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 43

 1. Uchwałę dotyczącą zmiany statutu SITO podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 liczby delegatów uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Informacja o zmianach w statucie powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów.
 3.  Projektowane zmiany powinny być przekazane delegatom na zjazd wraz z zawiadomieniem.
 4. Uchwałę dotycząca rozwiązania SITO podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 44

 1. W przypadku, gdy działalność oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub postanowień statutu, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w osobie komisarza w tej jednostce na okres niezbędny do usunięcia tych nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
 2. Z dniem powołania zarządu komisarycznego członkowie Zarządu Oddziału zostają odwołani z mocy prawa.
 3. Zarząd komisaryczny wykonuje zadania i kompetencje Zarządu Oddziału.

§ 45

 1. W razie rozwiązania Oddziału SITO likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a majątek SITO pozostały po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany na cele Zarządu Głównego.
 2. W razie rozwiązania SITO likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a majątek SITO pozostały po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów.

Jednolity tekst niniejszego statutu uchwalił Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITO 14 kwietnia 2018 r.

Scroll to Top